Click vào đây để xem Thể lệ cuộc thi.

Danh mục tài liệu tham khảo:

 

(1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 (2) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

(3) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

(4) Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(5) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

(6) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

(7) Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(8) Các nghị quyết của Tỉnh ủy về: (1) Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; (2) Xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; (3) Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; (4) Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bài Phát động Cuộc thi

Thông báo kết thúc và tổng kết hội thi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BTC

Tập tin đính kèm:
Các bài viết khác